II Curso Fudoshin Aikido Cartagena. Impartido por Diego Espinosa sensei 2010